Информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

(Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.)

 

В изпълнение на изискванията на българското законодателство „Клет България“ ООД има изграден и функциониращ вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз съгласно задълженията на дружеството по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“).

 

Редът и условията за подаване на сигнали са регламентирани в приетите Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на „Клет България“ ООД. Защитата се предоставя на работници, служители и други категории лица, които могат да подават сигнали за нарушения или да получат защита по този ред. Могат да бъдат подавани сигнали за нарушения в определени области на правото. Категориите лица и съответните области на правото са посочени подробно във Вътрешните правила, както и в ЗЗЛПСПОИН.

 

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-ца Мирослава Иргева, отговорно лице („Администратор“) за приемане на сигнали в издателство „Клет България“ ООД или до г-жа Антония Спасова, („Заместник-администратор“).

 

Формуляр за подаване на сигнал, както и копие на Вътрешните правила, са достъпни на адреса на „Клет България“ ООД, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, сграда А, ет. 12 офис-1-А12 при Администратора г-ца Мирослава Иргева. Можете да се обръщате към отговорния служител за всякаква информация и разяснения по темата, включително за насрочването на лична среща за подаване на сигнал на телефон 0700 47 400, както и по имейл whistleblowing@klett.bg, г-ца Иргева - Администратор или deputy_whistleblowing@klett.bg, г-жа Спасова, Заместник-администратор.

 

Обръщаме внимание, че като отговорен работодател „Клет България“ ООД ще разгледа добросъвестно всеки получен сигнал в рамите на ЗЗЛПСПОИН. Бихме искали да обърнем внимание обаче, че регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. В тази връзка „Клет България“ ООД си запазва правото да предприеме всички позволени правни и фактически действия за защита на доброто име и репутация на дружеството от подобни злонамерени сигнали.

 

Как може да подадете сигнал за нарушение.

Може да подадете писмен сигнал, включително чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 

  1. Устно в лична среща , която сте уговорили предварителното на телефон 0700 47 400 или на имейл whistleblowing@klett.bg, респективно deputy_whistleblowing@klett.bg.

* В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете при желание.

 

  1. Писмено по електронна поща до Администратора на адрес: whistleblowing@klett.bg, респективно до Заместник-администратора на адрес: deputy_whistleblowing@klett.bg.  

Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път сигнализиращото лице следва да идентифицира самоличността си.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

*В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

 

 

Дата: 21.11.2023 г.

Абонамент за Електронен бюлетин

Запишете се за нашия електронен бюлетин и бъдете сред първите, които научават предстоящи събития, нови продукти и материали!